YARIŞMA

PORTATİF DUŞ KABİNİ TASARIMI YARIŞMASI

 

1. YARIŞMA HAKKINDA

Yarışma, “Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi (SATPARK)” ve “Corexall Aluminum Systems” firmasının desteği ile düzenlenen, portatif duş kabini sistemleri odaklı bir tasarım yarışmasıdır.

 

2. YARIŞMANIN AMACI

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Corexall Aluminum Systems firmasının işbirliği ile düzenlenen tasarım yarışmasının temel amaçları:

 • Sektörde uygulanabilecek yeni ürün ve tasarım yaklaşımlarını belirlemek,
 • Banyo tasarımında özgünlüğü artırmak,
 • Pratik banyo tasarımında modern fikirler geliştirmek,
 • Tasarım aracılığı ile ürünlerde katma değer yaratarak sektörü canlandırmak,
 • Üniversite-Sanayi işbirliği ile bu alanda çalışacak yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek,
 • Özgün tasarıma sahip ulusal ürün üretimi ile ülkemizin ihracat potansiyelini arttırmak,
 • Türkiye’de tasarım kavramının önemini ve değerini yaygınlaştırmak.

 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma, Mimarlık, Mühendislik, Sanat ve Tasarım Fakültelerinde lisans veya lisansüstünde eğitimine devam eden tüm öğrencilerin katılımına ve özgün tasarımcıların başvurusuna açıktır.
 • Katılımcılar bireysel veya grup olarak yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • Grup katılımlarında bir kişi grup lideri olarak belirlenmeli ve gruplar en fazla 4 kişiden oluşmalıdır.
 • Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya, danışman, seçici kurul asil ve yedek üyeleri ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derecede yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili  projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazanıldıysa, yarışmacı ödülü yarışmayı düzenleyen kuruluşa iade etmek zorundadır.

 

4. YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI

Yarışma, piyasadaki mevcut duş kabini sistemlerine getirilebilecek özgün ve inovatif “portatif” çözümleri içeren ürün tasarımları teması kapsamında yapılacak olup, kullanıcının desteğe ihtiyaç duymadan duş kabini kurabileceği ve monte edebileceği özgün tasarım ile yarışmada dereceye giren tasarımlar ödüllendirilecektir.

 

5. TASARIM KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarışmaya kabul edilen tasarımlar aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

1. Tasarımın özgün ve yenilikçi olması,

2. Tasarımın üretilebilir ve sanayiye uygulanabilir olması,

3. Tasarımın fonksiyonel ve kullanıcı dostu olması,

4. Ürünün, karar verilen temel tasarım problemine/ihtiyacına yönelik yeni bir çözüm getirebilmesi,

5. Üründe seçilen malzemenin tasarıma uygunluğu ve çevre dostu olması,

6. Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterliliği,

7. Tasarımın üretim, kullanım ve geri dönüşüm süreçlerinde çevreye duyarlı olması.

 

6. KATILIM ŞEKLİ VE ADRESİ

Yarışma için tasarlanan duş kabini teknik çizimi tasarimyarismasi2022@gmail.com e-posta adresine 09.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmelidir. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen ve ilk 10’a giren tasarımlar ilan edilecektir. Tasarımcılarının yönlendirmesiyle ilk 10’da ilan edilen tasarım Corexall Aluminum Systems” firmasının fabrikasında prototipi hazırlanarak jüri üyelerine sunulacaktır. Son değerlendirmenin ardından tasarımlardan ilk 3’te yer alan ve mansiyon ödülünü hak edenler belirlenerek duyurulacaktır.

 

 

7. YARIŞMA JÜRİSİ

Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN – YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI – YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Erdem ERDİNÇ - Firma Temsilcisi

Serkan BAHTİYAR - Firma Temsilcisi

Arş. Gör. Şeyda Şenay ELMAS (Sekreterya)

 

8. YARIŞMA TAKVİMİ

 

Yarışma Duyurusu: 1 Ağustos 2022

Başvuru Başlangıcı: 15 Ağustos 2022

Başvuru Bitişi: 9 Haziran 2023

Yarışma 1. Aşama Sonuçlarının İlanı: 16 Haziran 2023

Yarışma 2. Aşama Sonuçlarının İlanı: 30 Haziran 2023

Ödül Töreni: 4 Temmuz 2023

 

9. ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü

25.000 TL

İkincilik Ödülü

17.500 TL

Üçüncülük Ödülü

12.500 TL

 

 

 

10. FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR ve ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Katılımcılar, herhangi bir üçüncü kişi tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş ve benzeri fikri hakları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Katılımcılar, yarışma şartları uyarınca vücuda getirdiği ve getireceği ve  yarışma sırasında vücuda gelmesi muhtemel 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında eser olarak nitelendirilebilecek olan her türlü materyal üzerinde FSEK uyarınca doğacak işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim şeklindeki mali haklarını ayrı ayrı, FSEK’in 48. ve 52. maddeleri ile uyumlu olacak şekilde, 3. kişilere de kullandırtabilecek şekilde, herhangi bir süre, yer ve sayı sınırı olmaksızın, gayrikabili rücu olarak açıkça Corexall Aluminum Systems’e devretmeyi taahhüt ettiğini, Yarışmaya katılmakla sayılan tüm hakların Corexall Aluminum Systems’e kendiliğinden devredilmiş sayılacağını ve hiçbir hak, alacak, ücret ve sair bir hakkı kalmadığını ve bu Yarışmada meydana gelen esere ilişkin bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcılar,  meydana getirdikleri eser ile ilgili tüm fikri ve sinai hakları Corexall Aluminum Systems’e devredeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcılar, işbu devri gerçekleştirmemesi halinde Corexall Aluminum Systems’in herhangi bir zarara uğraması halinde Corexall Aluminum Systems’in uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edecektir. Katılımcılar,  meydana gelen eserlerin tümünde veyahut bir kısmında hiçbir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, yarışma neticesinde ortaya çıkacak ve fikri mülkiyet hakkına konu olacak hiçbir yapımı, eseri vs. kullanamaz ve üçüncü kişilere kullandıramaz.

Katılımcılar, Fikri Mülkiyet Hakları maddesinde belirtilen tüm hususlar ile ilgili üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesi iddiası ile Corexall Aluminum Systems’e yöneltebilecekleri her türlü talep ve şikâyetten Corexall Aluminum Systems’i ari tutacak, Corexall Aluminum Systems’in bu nedenle maruz kalabileceği her türlü zarar ile ilgili maddi veya manevi tazminat bedellerini ve Corexall Aluminum Systems’in aleyhine oluşacak tüm hukuki sonuçları, ilk talep halinde başkaca bir merasime gerek kalmaksızın, derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.

Corexall Aluminum Systems, ödül kazanan eserler ile Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların eserlerinin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücrete tabi olmaksızın, FSEK’ten doğan, FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali haklarının, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde bedelsiz olarak yarışmacılardan devralır.

Yarışmacılar, Corexall Aluminum Systems’in söz konusu hakları dilediği gibi kullanma ve/veya kullanmama yetkisine sahip olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, gerektiğinde veya Corexall Aluminum Systems talep ettiğinde tüm mali hakların Corexall Aluminum Systems’e devri için derhal, Corexall Aluminum Systems tarafından hazırlanmış devir sözleşmenin imzalanacağını, sözleşmenin ayrıca bir ücret talebi olamayacağını, sözleşmenin imzalanmasından imtina edilmeyeceğini, aksi takdirde ödül kazanma hakkının elinden alınacağını ve ödül kazanmış olsa dahi ödülünün aykırılık nedeni ile kendisine teslim edilmeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

Yarışmacılar, yarışmaya katılan tüm yarışmacıların fotoğraf ve görüntüleri (fotoğraf ve/veya kamera) ile ilgili tüm haklarını Corexall Aluminum Systems’e devir etmiş olmayı kabul eder. Yarışma kapsamında çekilen söz konusu fotoğraf ve görüntüler Corexall Aluminum Systems tarafından, dilediği zaman, gazete, dergi, televizyon, dijital medya gibi mecralarda reklam amaçlı kullanılabilir.

Katılımcılar, herhangi bir ihtilaf vukuunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193üncü maddesine istinaden Corexall Aluminum Systems’in elektronik posta, yazışma, tebligatları, raporları, faks mesajları, defter ve kayıtları, bilgisayar kayıtları, mikrofilmleri ve mikro-fişleri ile makbuz ve faturaları ve sahip olduğu ticari defter ve kayıtları kesin delil kabul edileceğini kabul etmektedir.